Ümumi oferta Müqaviləsi

Bu Ümumi oferta müqaviləsi www.doctormap.az internet portalında qeydiyyatda olan fiziki şəxslərə (bundan sonra “Alıcı”) ünvanlanıb və predmeti və şərtləri bundan sonra mətndə və İnternet portalında göstərilən və ümumiyyətlə Tərəflərin münasibətlərini tənzimləyən və ya Tərəflərin Endirim kartı proqramına dair münasibətlərini tənzimləyən Ümumi oferta müqaviləsini (Ümumi oferta akseptini) imzalamaqla “ONLİNE GROUP” MMC-nin (İnternet-portalın faktiki sərəncamçısı, bundan sonra “Təşkilatçı” adlanır) rəsmi və ümumi təklifidir.

MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ

Hazırki Ümumi oferta müqaviləsi www.doctormap.az internet portalında qeydiyyatda olan fiziki şəxslərə (bundan sonra “Alıcı”) ünvanlanıb və predmeti və şərtləri bundan sonra mətndə və İnternet- portalında göstərilən və ümumiyyətlə Tərəflərin münasibətlərini tənzimləyən və ya Tərəflərin Endirim kartı proqramına dair münasibətlərini tənzimləyən müqaviləni imzalamağa Təşkilatçının rəsmi və ümumi təklifidir.

Bu Müqavilənin predmeti  Təşkilatçı Azərbaycan Respublikası ərazisində müxtəlif xidmət və mallara endirimlərin tədbiq edilməsi ilə əlaqədar təşkil edilmiş proqram çərçivəsində Endirim kartın Təşkilatçı tərəfindən Alıcıya satılması, Alıcı tərəfdən isə həmin malın qəbul edilərək, haqqının ödənilməsi ilə bağlı münasibətlərin tənzimlənməsini təşkil edir.

Bu Müqavilə üzrə tərəflərin həyata keçirdikləri fəaliyyət sığorta və reklam fəaliyyəti, qiymətli kağızlarla əlaqəli əməliyyat, vasitəçilik, lotareya aksiyaların keçirilməsi ilə əlaqədar fəaliyyət təşkil etmir və bu cür münasibətlər yaratmır.

ƏSAS ANLAYlŞLAR

Müqavilədə istifadə olunan sözlərin və yaxud söz birləşmələrinin mənası aşağıdakı kimi anlaşılmalıdır:

Tərəflər – Müqavilədə əks olunan bir tərəfdən “ONLİNE GROUP” MMC, digər tərəfdən isə hazırki Ümumi oferta müqaviləsini qəbul edərək imza ilə təsdiq edən fiziki şəxs nəzərdə tutulur.

Müqavilə – iki və ya daha çox tərəfin mülki hüquq və vəzifələrin yaranmasına, dəyişməsinə, yaxud xitam edilməsinə yönəldilmiş sazişidir. Bu Müqaviləyə Əlavələr, onun ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edirlər.

Ümumi oferta müqaviləsi – Təşkilatçı ilə Alıcı arasında Ümumi oferta şərtlərinə uyğun olaraq bağlanmış müqavilə. Alıcı tərəfindən Ümumi ofertanın aksepti həyata keçirildikdən sonra Ümumi müqavilə bağlanmış hesab olunur. Ümumi oferta müqaviləsinə əlavələr onun ayrılmaz hissəsidir. Ümumi Müqaviləyə əlavələrdə olan bütün şərtlər Ümumi müqavilənin şərtləri hesab olunur. Əlavələr İnternet-portalın “Endirimlər” bölməsində yerləşdirilir, burada İştirakçı ilə razılaşdırılmış və İştirakçı tərəfindən təqdim edilən məlumatlar qeyd olunur

Ümumi oferta qeyri-müəyyən sayda fiziki şəxslərə ünvanlanan Endirim kartlarının satılması üzrə təklif. Ümumi oferta hazırki təklifdən ibarətdir və Proqram çərçivəsində keçirilən müvafiq Endirimə dair hazırki təkliflə birgə tərəflərin münasibətlərinə tətbiq olunan İnternet portalda dərc edilmiş konkret endirimin şərtlərinə tətbiq olunan Ümumi Müqavilə Tərəflərinin münasibətlərini tənzimləyir.

Ümumi ofertanın aksepti – Proqramda keçirilən istənilən Endirim çərçivəsində Alıcı tərəfindən Internet portalda qeydiyyatın həyata keçirilməsi, Alıcı tərəfindən Proqramda iştirak etmək imkanı verən Endirim kartının alınması və Faydalanan şəxslər barədə tələb olunan məlumatların tam şəkildə təqdim edilməsi yolu ilə ümumi oferta şərtlərinin tam və qeyd-şərtsiz qəbulu. Ümumi ofertanın aksepti həyata keçirildiyi an Tərəflər arasında ümumi müqavilə bağlanmış hesab olunur. Ümumi ofertanın aksepti onu bildirir ki, Alıcı ümumi ofertanın bütün müddəaları ilə razıdır və Umumi oferta müqaviləsinin və ona dair əlavələrin Alıcı ilə Təşkilatçı arasında bağlanmasına bərabərdir. Hazırki Ümumi oferta müqaviləsinin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edən və onun bağlanmasını sübut edən Ümumi ofertanın akseptinə dair Razılaşma yazılı formada Təşkilatçı tərəfindən imza və möhür Alıcı tərəfdən isə imza ilə təsdiq edilməklə rəsmiləşdirilir (başlanır).

Təklif – Təşkilatçı tərəfindən internet-portalda yerləşdirilən və qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinə Proqramda iştirak və Təşkilatçı ilə müqavilə münasibətlərində olan İştirakçıdan Təklifdə qeyd olunan şərtlərlə xidmətlərin/əmtəələrinin əldə olunmasına yönəlmiş təklif.

Təşkilatçı – Endirim kartı proqramını təşkil edən hüquqi şəxs – “ONLİNE GROUP” MMC.

İştirakçı – Endirim kartı proqramına könüllü qoşularaq fəaliyyəti çərçivəsində təqdim etdiyi xidmətlər və mallar üçün Alıcılara və digər faydalanan şəxslərə hazırki müqavilə üzrə razılaşdırılmış endirimləri təqdim edən şəxs – tibb və ya əczaçılıq müəssisələri.

Faydlanan şəxs – Endirim kartının sahibi və ya Təşkilatçı ilə razılaşdırılaraq Endirim kartının sahibi tərəfindən müəyyən edilən şəxslər.

Alıcı  – Ümumi oferta müqaviləsinin şərtlərini qəbul etmiş və Endirim kartı proqramı çərçivəsində təqdim edilən Endirim kartını əldə edərək, ona sahiblik edən və bu kart vasitəsi ilə İştirakçı tərəfindən təqdim edilən endirimlərdən faydalanan fiziki və ya hüquqi şəxs. Alıcı əvvəldən yazılı Alqı-Satqı müqaviləsi əsasında Təşkilatçı ilə razıladıraraq Endirim kartı vasitəsilə özü tərəfindən əldə edilən endirimlərin tam və ya qismən digər şəxslərə şamil olunmasını müəyyən edə bilər.

Ödəniş – Alıcı tərəfindən Endirim kartının müqabilində Təşkilatçıya köçürülən pul vəsaitləri.

Endirim kartı Proqramı – Endirim kartları vasitəsi ilə Alıcılar və digər faydalanan şəxslər tərəfindən İştirakçının fəaliyyəti çərçivəsində təqdim edilən xidmətlər və mallara hazırki müqavilə üzrə müəyyən edilmiş endirimlərin, güzəştlərin və imtiyazların tədbiq edilməsinin təşkili. Proqram şərtləri İnternet-portalda razılaşdırılır və bu Ümumi ofertanın ayrılmaz tərkib hissəsidir (əlavəsidir). 

Endirim kartı – Təşkilatçı tərəfindən və ya onun sifarişi ilə hazırlanan Endirim kartı Proqram və Ümumi Oferta müqavilə şərtlərinə müvafiq olaraq xidmətin/əmtəənin Təşkilatçı ilə müqavilə münasibətlərində olan İştirakçıdan endirimli şərtlərlə alınmasına Alıcıya və ya digər Faydalanan şəxslərə hüquq verən üzərində Təşkilatçının adı, loqosu olan, müvafiq nömrə və pin koda malik elektron plastik kart. Endirim kartları  adlı (endirimlərin yalnız Alıcıya şamil edilməsi) və ya adsız (endirimlərin Alıcıdan başqa, onu təqdim edən istənilən, lakin kartın sahibi tərəfindən müəyyən qayda ilə qeyd edilən, digər şəxslərə şamil edilir) formada ola bilər və Alıcı tərəfindən Təklifin qəbulu haqqında elektron, yazılı və ya digər şəkildə təsdiqidir.

Endirim kartının qüvvədə olma müddəti – Proqramın keçirilmə şərtlərinə müvafiq olaraq Ümumi oferta şərtləri ilə Təşkilatçı tərəfindən kupon təqdim edən Alıcılara xidmətləri/əmtəələri təqdim etmə müddəti Endirim – Endirim kartı proqramı çərçivəsində İştirakçı tərəfindən müxtəlif xidmətlərə/əmtəələrə tədbiq edilən endirimlər, güzəştlər və imtiyazlar.

Təşkilatçının internet portalı – Təşkilatçıya məxsus www.doctormap.az məlumat resurs portalıdır. Təşkilatçının internet portalında proqram, İştirakçı, endirimlərin faiz dərəcələri və hazırki müqavilə ilə müəyyən edilmiş digər məlumatlar Təşkilatçı tərəfindən yerləşdirilir. Həmçinin, Təşkilatçının internet portalı vasitəsilə faydalanmaq istəyən şəxslər proqrama qoşulması üçün qeydiyyatdan keçirlər.

Təqdim edilən xidmət/əmtəə – İştirakçı tərəfindən öz fəaliyyəti çərçivəsində Faydalanan şəxslərə müayinə, müalicə, cərrahiyyə əməliyatları,  dərman vasitələri və tibbi sahədə, təqdim edilməsi digər qanunvericiliklə qadağan edilməyən xidmətlər, işlər və əmtəə. Onların təqdim edilməsinə, keyfiyyətinə və İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 1113 saylı, 19 sentyabr 1995-ci il tarixli Qanunu daxil olmaqla, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərə riayət edilməsinə görə İştirakçı tam maddi və mənəvi məsuliyyət daşıyır.

Maddi məsuliyyət – Bu Müqavilənin əsasında fəaliyyət göstərərkən Müqavilə şərtlərinin pozulması nəticəsində vurulan və Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyində müəyyən edilən maddi zərərə görə məsuliyyət;

Mənəvi zərərə görə məsuliyyət – Bu Müqavilənin əsasında fəaliyyət göstərərkən Müqavilə şərtlərinin pozulması nəticəsində vurulan və Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyində müəyyən edilən  mənəvi zərərə görə məsuliyyət

Vergilər və digər məcburi ödənişlər  qanunvericilikdə nəzərdə tutulan vergilər və digər məcburi ödənişlər.

Qanunvericilik – Azərbaycan Respublikası ərazisində qüvvədə olan və tətbiq olunan qanun, qərar, qayda, fərman, sərəncam, təlimat və sair normativ-hüquqi aktlar.

ENDİRİM KARTINI ƏLDƏ ETMƏ, ONDAN İSTİFADƏ, ÖDƏNİŞ VƏ HESABLAŞMA QAYDALARI

Alıcı Endirim kartını əldə etmək üçün www.doctormap.az portalında qeydiyyatdan keçir və hazırki müqavilənin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilən Ümumi ofertanın akseptinə dair Razılaşmanı imzalayır.

Endirim kartının dəyəri qanunvericiliklə tədbiq edilən vergilər, icbari ödənişlər, ödənişi həyata keçirtmək üçün müvafiq komisyon haqqlar xaric olmaqla Ümumi ofertanın akseptinə dair Razılaşmada göstərilir. Təşkilatçı Endirim kartının dəyərini ödəmək üçün çəkilən xərcləri Alıcıya qaytarmır, bu xərclər bütünlüklə Alıcıya aid edilir və Alıcının bunu tələb etmək hüququ yoxdır.

Hər Endirim kartı onun sahibinə və faydalanan digər şəxslərə proqram çərçivəsində bütün İştirakçıların xidmətlərini/əmtəələrini endirilmli şərtlə əldə etmək hüququ verir. Təşkilatçı proqramda iştirak edən İştirkaçıların sayını, onlar barədə təqdim edilən məlumatları və Aksiyaların həcmini və sayını, həmçinin, istənilən digər məlumatın Alıcı ilə razılaşdırmadan öz mülahizəsinə görə artırıb azalda bilər.

İstənilən səbəbdən ləğv edilmiş Endirim kartı, istifadə edilib edilməməsindən asılı olmayaraq, onun üçün ödənilmiş dəyər Alıcıya geri qaytarılmır və Alıcı tərəfindən bununla bağlı tələb heç bir halda irəli sürülə bilməz.

Alıcı tələb edilən aşağıda qeyd olunan məlumatları qeydiyyatdan keçərkən və Ümumi öferta akseptinə  tam şəkildə göstərməlidir:

Özünün adını, soyadını və atasının adını;

Özünün şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsi və pin kodunu;

Özünün əlaqə mobil telefon nömrəsini;

Özünün əlaqə elektron poçt ünvanını;

Faydalana şəxslərin hər birinin adını, soyadını və atasının adını;

Faydalana şəxslərin hər birinin əlaqə mobil telefon nömrəsini;

Bütün faydalanan şəxslər müvafiq endirimdən yalnız o halda faydalana bilərlər ki, onların Proqramda iştirakı Təşkilatçı tərəfindən aktivləşdirilsin. Aktivləşmə üçün əsas Alıcı tərəfindən www.doctormap.az internet portalında müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçməsi, Endirim kartının dəyərinin tam şəkildə ödənilməsi və Alıcı daxil olmaqla bütün faydalanan şəxslər barədə yuxarıda göstərilən tələb olunan müvafiq məlumatların təqdim edilməsi hesab edilir. Qeyd olunanlar Alıcı tərəfindən həyata keçirildiyi tarıxdən sonra Təşkilatçı 3 (üç) iş günü ərzində aktivləşməni təmin edir. Alıcı tərəfindən lazımi məlumatlar təqdim edildikcə şəxslərin Proqramda aktivləşməsi həyata keçiriləcəkdir. Alıcı Endirim kartını əldə edərkən faydalanan şəxslərin siyahısını təqdim edir, sonradan həmin siyahının artıtırlmasına icazə verilmir.

Əgər hazırki müqavilədə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, Endirim kartı üzrə Faydalanan şəxslərin müvafiq qaydada aktivləşdirildikdən sonra Ümumi oferta müqaviləsinin qüvvədə olduğu dövr ərzində etibarlıdır.

Proqram üzrə xidmətlərinin/əmtəələrinin endirimli şərtlərlə alınması üçün Alıcı və ya Endirim kartı üzrə istənilən Faydalanan şəxs Proqram şərtlərinə uyğun olaraq İştirakçıya müvafiq Endirim kartını (onun nömrəsini və ya kartın müvafiq pin kodunu), şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birlikdə təqdim etməlidir. Əks təqdirdə həmin şəxslər endirimlərdən faydalana bilməyəcəkdirlər.

Endirim kartı itirildikdə və ya yarasız vəziyyətə gəldikdə onun dəyəri ödənilməklə Alıcıya yeni Endirim kartı təqdim edilir.

Etibarsız Endirim kartları ilə Proqram çərçivəsində endirimlər əldə edə bilməyəcəklər.

Bir Alıcı Təşkilatçının İnternet portalında yalnız bir dəfə qeydiyyatdan keçərək öz adına yalnız bir Endirim kartı əldə edə bilər. Bir neçə Güzətli kartın alınması endirimlərin bir neçə dəfə tədbiq edilməsi imkanı vermir. Bu baxımdan hər şəxs yalnız bir kart vasitəsilə hazıki proqram vasitəsilə İştirakçılardan təqdim edilən xidmətləri/əmtəələri endirimli şərtlərlə əldə edə bilər. Qeydiyyat həyata keçirildikdən sonra və Təşkilatçı qeydiyyatı təsdiq etdikdən sonra Alıcı üçün İnternet portalda Endirim kartını əldə etmək imkanı yaranır.

Endirim kartlarına və onun istifadəsindən irəli qələn hallara dair müraciətlər Təşkilatçı tərəfindən yalnız Endirim kartının qüvvədə olma müddəti ərzində və yalnız o halda baxılır ki, Alıcı Endirim kartından imtina etsin. Təşkilatçı 1 (bir) ay ərzində bu tipli müraciətə baxır və ona dair qərar qəbul edərək internet portalında müvafiq əməliyyat aparılır və Alıcını bu barədə hazırki müqavilədə müəyyən edilmiş qaydada məlumatlandırır. Təşkilatçının Endirim kartı ləğv edilməsi ilə əlaqədar razılığını aldıqdan sonra Alıcı proqram çərçivəsində tədbiq edilən endirimlərdən istifadə etmək hüququndan/imkanından məhrum ediləcəkdir.

İştirakçı Endirim kartı üzrə xidmətlərin/əmtəələrin təqdim olunması ilə əlaqədar istənilən narazıçılıq (endirimlərin tədbiq edilməsindən tamailə imtina edirsə və/və ya qismən təmin edirsə və/və ya düzgün tədbiq etmirsə və/və ya təqdim etdiyi xidmətlərin/əmtəələrin səviyyəsi Alıcını qane etmirsə və sair) ilə bağlı bütün müraciətlər Alıcı tərəfindən birbaşa İştirakçıya ünvanlanmalıdır. Bununla bağlı Təşkilatçıya ünvanlanan istənilən sorğu, pretenziya, iddia və ya tələb reqres qaydasında birbaşa İştirakçıya yönəldiləcəkdir.

Alıcı tərəfindən Müqavilə şərtləri pozulduqda, həmçinin Təşkilatçıda Alıcı tərəfindən İnternet portalda çoxsaylı (yalan) qeydiyyat həyata keçirilməsi və ya Ümumi oferta müqaviləsini bağlamaq şübhəsi yarandıqda Təşkilatçı Alıcıya hər hansı bir zərəri ödəmədən Alıcının login və parolunun və ya  Endirim kartını qüvvədə olmasını dayandıra bilər, həmçinin birtərəfli qaydada Müqavilənin icrasından imtina edir və Endirim kartını deaktivləşdirir. Deaktivləşdirmə Endirim kartı üzrə bütün Faydalanan şəxslərə aid edilir. Belə olan halda İştirakçı Alıcya proqram çərçivəsində endirim təqdbiq etməkdən, xidmət göstərməkdən və mallar təqdim etməkdən imtina edir. Həmçinin, digər şəxslərin Endirim kartı vasitəsilə faydalanan şəxs qismində qeydiyyata alınan şəxslər fərdi qaydada bir və ya bir neçə dəfə Endirim kartına sahib (hətta Təşkilatçı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar əsasında) olarlarsa bu onlara müvafiq endirimlərdən endirim almaq üçün əsas vermir.

TƏRƏFLƏRİN ÖHDƏLİKLƏRİ

Təşkilatçı aşağıdakı öhdəlikləri üzərinə götürür:

Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş qaydada dəyəri Alıcı tərəfdən ödənilmiş Endirim kartını Alıcıya təhvil vermək.

Alıcıdan Endirim kartının dəyərini qəbul etmək.

Özünə məxsus internet portalında Alıcılara və digər faydalanan şəxslərə İştirakçı tərəfindən onun fəaliyyəti çərçivəsində təqdim edilən xidmətlərə və mallara tədbiq ediləcək endirimlər barədə aşağıdakı reklam xarakteri daşımayan məlumatları yerləşdirmək:

İştirakçının adı;

Endirimlərin faiz dərəcələri;

Endirimlərin tədbiq olunma müddəti;

İştirakçının ünvanı;

Lisenziya nömrəsi.

Təşkilatçı bu məlumatların tamlığına, düzgünliyinə, qanuniliyinə (o cümlədən əldə olunma baxımından) görə məsuliyyət daşımır.

Təşkilatçının internet portalında Endirim kartlarının İştirakçılar tərəfindən onlayn rejimdə yoxlamaq imkanını təmin etmək.

Əldə olunaraq dəyəri ödənilmiş və hazırki Müqavilə üzrə tələb olunan bütün məlumatları təqdim edilmiş Faydalanan şəxslərə endirimlərin tədbiqini aktivləşdirmək.

Proqram çərçivəsində İtirakçının göstərdiyi xidmətlərin və təqdim etdiyi malların keyfiyyətinə, xidmətlərin və malların düzgün, qismən və ya ümumiyyətlə təqdim edilmədiyinə görə Alıcıların və digər faydalanan şəxslərin müraciətlərini İştirakçiya təqdim etmək.

Alıcı ilə Təşkilatçı arasında imzalanan bu Müqavilə istənilən səbəbdən qüvvədən düşdükdə (qarşılıqlı qaydada ləğv edildikdə, müddəti bitdikdə və sair), həmçinin Alıcı birtərəfli qaydada müraciət edərək Endirim kartından imtina etdikdə Müqavilə üzrə təqdim edilmiş Endirim kartı Təşkilatçı tərəfindən ləğv edilir və bu barədə Təşkilatçının internet saytında müvafiq əməliyyat aparılır.

Alıcı aşağıdakı öhdəlikləri üzərinə götürür:

Alıcının (yəni özünün) və faydalanan digər şəxslərin tələb edilən bütün məlumtları tam həcmdə dürüst və dəqiq formada Təşkilatçıya təqdim etmək.

Təşkilatçının İnternet portalında yalnız bir dəfə qeydiyyatdan keçərək öz adına yalnız bir Endirim kartı əldə etmək.

Endirim kartının dəyərini aşağıdakı üsullardan biri ilə 1 (bir) təqvim günü ərzində Təşkilatçıya ödəmək:

– Nağd pullarla;

– Nağdsız qaydada köçürmə yolu ilə;

– Ödəniş kart vasitəsilə;

Müqavilə imzalandığı tarixdən endirimlərdən faydalanmaq üçün müvafiq Endirim kartını və ya onun nömrəsini şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birlikdə İştirakçıya təqdim etmək.

Hazırki Mqavilə üzrə tələb edilən istənilən məlumatlarda hər hansı dəyişiklik baş verdiyi halda, bu barədə Təşkilatçıya dərhal məlumat vermək.

İstənilən səbəbdən ləğv edilmiş Endirim kartı Təşkilatçıya geri təhvil vermək.

Endirim kart üzrə xidmətin/əmtəənin təqdim olunması ilə bağlı istənilən narazıçılıq (Endirimin tədbiq edilməsindən tamamilə imtina edirsə və/və ya qismən təmin edirsə və/və ya düzgün tədbiq etmirsə və/və ya təqdim etdiyi xidmətlərin/əmtəələrin səviyyəsi Alıcını qane etmirsə və sair) ilə bağlı bütün müraciətlər birbaşa İştirakçıya ünvanlandırmaq.

Etibarlı Endirim kartını təqdim edən şəxslərə, Alıcılara və ya təqdim edilmiş Endirim kartında müəyyən edilmiş şəxslərə, İştirakçının fəaliyyəti çərçivəsində təqdim edilən xidmətlərə və mallara Təşkilatçının internet portalının “Endirimlər” bölməsində yerləşdirilən İştirakçı ilə razılaşdırılmış endirimlər (faiz dərəcələri) ilə faydalanmaq. Etibarsız Endirim kartları ilə proqram çərçivəsində endirimlər əldə etməmək.

Təşkilatçının, İştirakçının və Proqramın adlarından, simvolikalarından, loqolarından, ticarət markalarından və sair kommersiya məqsədilə istifadə etməmək.

Fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan Respublikasının 998-IIIQ saylı, 10 may 2011-ci il tarixli Qanununa və Kommersiya sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 224-IIQ saylı, 04 dekabr 2001-ci il tarixli Qanununa əsasən Faydalanan şəxslər və Təşkilatçı barədə fərdi və məxfi hesab edilən məlumatların əldə olunması, toplanılması, istifadəsi, işlənilməsi və mühafizəsini və üçüncü şəxslərə yayılmasının qarşısının alınmasını təmin etmək.

Hazırki Müqavilənin qüvvədə olma müddət ərzində Proqramın, Təşkilatçının adını, loqosunu, əmtəə nişanını, simvolikasını və atributlarını istənilən, hətta proqrama aid olmayan, reklam və ya digər tədbirlər çərçivəsində isitfadə etmək.

Öz fəaliyyətinin və/və ya rekvizitlərinin dəyişdirilməsi barədə Təşkilatçını əvvəlcədən yazılı qaydada məlumatlandırmaq.

TƏRƏFLƏRİN HÜQUQLARI

Təşkilatçinin aşağıdakı hüquqları var:

Proqram çərçivəsində üçüncü şəxslərlə hazırki müqaviləyə bənzər müqavilələr bağlamaq.

Endirim kartlarına dair müraciətlər Təşkilatçı tərəfindən yalnız Endirim kartın qüvvədə olma müddəti ərzində və yalnız o halda baxılır ki, Alıcı Endirim kartından imtina etsin. Təşkilatçı 1 (bir) ay ərzində bu tipli müraciətə baxır və ona dair qərar qəbul edərək internet portalında müvafiq əməliyyat aparılır və Alıcını bu barədə hazırki müqavilədə müəyyənedilmiş qaydada məlumatlandırır. Təşkilatçının Endirim kartı ləğv edilməsi ilə əlaqədar razılığını aldıqdan sonra Alıcı proqram çərçivəsində tədbiq edilən endirimlərdən istifadə etmək hüququndan/imkanından məhrum ediləcəkdir.

İştirakçı Endirim kart üzrə xidmətlərin/əmtəələrin təqdim olunması ilə bağlı istənilən narazıçılıq (endirimlərin tədbiq edilməsindən tamamilə imtina edirsə və/və ya qismən təmin edirsə və/və ya düzgün tədbiq etmirsə və/vəya təqdim etdiyi xidmətlərin/əmtəələrin səviyyəsi Alıcını qane etmirsə və sair) ilə bağlı bütün müraciətlər, istənilən sorğu, pretenziya, iddia və ya tələblər Alıcı tərəfindən reqres qaydasında birbaşa İştirakçıya yönəldiləcəkdir.

Təşkilatçı istənilən vaxt İnternet portalda yerləşdirilmiş hazırki Ümumi ofertanın şərtlərini birtərəfli qaydada dəyişdirə bilər və buna Alıcının razılığı tələb olunmur.

Alıcı tərəfindən Müqavilə şərtləri pozulduqda, həmçinin Təşkilatçıda Alıcı tərəfindən İnternet portalda çoxsaylı (yalan) qeydiyyat həyata keçirilməsi və ya Ümumi oferta müqaviləsini bağlamaq şübhəsi yarandıqda Təşkilatçı Alıcıya hər hansı bir zərəri ödəmədən Alıcının login və parolunun (saytda qeydiyyatını) ləğv edə və ya  Endirim kartını qüvvədə olmasını (aktivliyini) dayandıra bilər, həmçinin birtərəfli qaydada Müqavilənin icrasından imtina edə bilər.

Təşkilatçı Alıcı tərəfindən qeyd olunan elektron ünvanlara və telefon nömrələrinə istənilən xarakterli məktubların və sms-məlumtları göndərə bilər.

Alıcının aşağıdakı hüquqları var:

Hazırki Müqavilədə müəyyən edilmiş qaydada endirimlərdən faydalanmaq.

Birtərəfli qaydada müraciət edərək Endirim kartından (endirimlərdən), onun dəyərini qeri tələb etməmək şərtilə, imtina etmək.

İştirakçılar tərəfindən öz fəaliyyəti nəticəsində təqdim edilən xidmətlərə/əmtəələrə preyskurant üzrə müəyyən edilmiş qiymətlər və tədbiq ediləcək endirimlər barədə tam, dəqiq, dürüst və dolğun məlumat əldə etmək.

Hazırki Müqavilə ilə əldə edilən hüquqları İştirakçının mövcud və yeni açılan şöbələrində, filiallarında, nümayəndəliklərində və satış və ya xidmət məntəqələrində icrasını tələb etmək.

TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ

Müqavilə üzrə hüquq və öhdəliklər birbaşa olaraq Alıcı və proqram üzrə İştirakçı üçün yaranır. Müqavilə predmetinə və şərtlərinə bütün iddialar proqram üzrə İştirakçıya təqdim olunur. Təşkilatçı proqram üzrə İştirakçı tərəfindən müqavilənin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımi səviyyədə yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyət daşımır.

Alıcı Təşkilatçıya təqdim etdiyi bütün məlumatların qanuniliyi (o cümlədən əldə olunma baxımından), tamlığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyət heç bir halda Təşkilatçının üzərinə qoyula bilməz. Burada məlumat dedikdə Alıcı tərəfdən təqdim edilən qeydiyyat, faktiki, elektron ünvanlar, telefon nömrələri, faydalanan şəxslər barədə məlumatlar və bütün digər Alıcı tərəfindən təqdim edilən məlumatlar.

Alıcı Təşkilatçı tərəfindən Alıcının özünün fərdi məlumatlarının işlənilməsinə, o cümlədən avtomatik işlənilməsinə və istifadəsinə (o cümlədən yığılma, sistemləşdirmə, saxlama, dəqiqləşmə (yeniləmə, dəyişmə), istifadəsinə, yayılmasına (o cümlədən ötürülməsinə), bloklaşmasına və məhv olmasına) hazırki Müqaviləni bağlandığı tarixdən razılıq verdiyini təsdiq edir.

Alıcı onun qeyd etdiyi elektron ünvanlarına və telefon nömrələrinə Təşkilatçı tərəfindən istənilən xarakterli məktubların və sms-məlumatların göndərilməsinə hazırki Müqaviləni bağlandığı tarixdən razılıq verdiyini təsdiq edir.

Alıcı, onun tərəfdən qeyd olunan faydalanan şəxslərin elektron ünvanlarına və telefon nömrələrinə Təşkilatçı tərəfindən istənilən xarakterli məktubların və sms-məlumatların göndərilməsini hazırki müqavilə bağlanmadan əvvəl həmin şəxslərlə razılaşdırır və məlumatların təqdim etmək səlahiyyəti əldə edir. Belə səlahiyyətin olmamasına və, həmçinin, həmin məlumatların sahibləri tərəfindən irəli sürülən istənilən iddialara görə tam maddi və mənəvi məsuliyyət daşıyır. Məlumat dedikdə Alıcı tərəfdən təqdim edilən qeydiyyat, faktiki, elektron ünvanlar, telefon nömrələri, faydalanan şəxslər barədə məlumatlar və bütün digər Alıcı tərəfindən təqdim edilən məlumatlar başa düşülür.

Hazırki müqavilə üzrə öhdəliklərin icra edilməməsi nəticəsində Təşkilatçının əmlakına və işgüzar nüfuzuna vurulan zərərə görə Alıcı Təşkilatçı qarşısında tam  həcmdə maddi və mənəvi məsuliyyət daşıyır.

Alıcı tərəfindən hazırki müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və ya digər yolla vurulmuş zərərin Təşkilatçıya ödənilməsi onu digər məsuliyyətlərdən azad etmir.

Tərəflərin heç biri digər tərəfin yazılı razılığı olmadan hazırki müqavilə üzrə öhdəlikləri digər şəxslərə verə bilməz və ya digər tərəfdaşları cəlb edə bilməz.

Bir tərəf digər tərəfi ödəniləcək cərimələr, hər hansı bir zərər əvəzinin və onların miqdarı barədə yazılı qaydada xəbərdar edir.

Alıcının bu Müqavilə üzrə ödəməli olduğu cəriməni, hər hansı bir zərər əvəzinin digər tərəfin yazılı xəbərdarlığını aldığı gündən etibarən 3 (üç) bank günü ərzində ödəməlidir.

MÜQAVİLƏNİN QÜVVƏDƏ OLMASI, ONA ƏLAVƏLƏRİN, DÜZƏLİŞLƏRİN VƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİN EDİLMƏSİ. MÜQAVİLƏYƏ XİTAM VERMƏ QAYDALARI

Bu Müqavilə Ümumi oferta akseptinə dair Razılaşma hər iki Tərəfdən və ya Tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən lazımi qaydada imzalandığı/möhürləndəyi gün qüvvəyə minir və 1 (bir) il  müddətinə qüvvədə qalır. Bu Müqavilədə göstərilən müddət qutardıqda Alıcı tərəfdən növbəti il üçün müvafiq ödəniş edildiyi təqdirdə, həmin Müqavilə əvvəl müəyyən olunmuş müddətə və eyni şərtlərlə uzadılmış hesab olunur.

Hazırki müqaviləyə bütün dəyişiklik və əlavələr yalnız yazılı qaydada Tərəflərin və ya Tərəflərin səlahiyyətli nümayəndələrinin imzası/möhürləri ilə təsdiq olunduğu halda hüquqi qüvvəyə malik olacaqlar.

Müqavilənin hər hansı bir bəndinin qüvvədən düşməsi bütünlükdə müqavilənin qüvvədən düşməsi kimi qəbul edilməməlidir.

Bu Müqaviləyə aşağıda göstərilən hallarda xitam verilə bilər:

İstənilən tərəfin öz mülahizəsinə görə müqaviləyə xitam vermək barədə rəsmi yazılı, qaydada digər tərəfin hazırki müqavilədə qeyd olunan poçt və ya elektron ünvanına və ya telefon nömrəsinə 1 (bir) ay qabaqcadan bildirilərsə;

qanunvericilikdə  müəyyən edilən  digər hallarda müvafiq normalara yaxud qarşılıqlı razılıq ilə müəyyən edilən qaydalara əsasən.

Müqaviləyə xitam verilməsi və ya istənilən digər əsasla hüquqi qüvvədən düşməsi Alıcını hazırki Müqavilə üzrə müəyyən edilən məsuliyyətdən azad etməyəcəkdir.

Müqavilənin imzalandığı tarixdən Tərəflər arasında əldə olunmuş bütün əvvəlki yazılı və/və ya şifahi razılaşmalar öz qüvvəsini itirirlər.

MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ QAYDASI VƏ TƏDBİQ EDİLƏN HÜQUQ

Hazırki müqavilənin icrası ilə əlaqədar yaranan bütün mübahisələr mümkün qədər Tərəflər arasında danışıqlar əsasında həll ediləcəkdir.

Mübahisəli məsələlərin və qeyri-müəyyənliklərin həlli danışıqlar yolu ilə mümkün olmadıqda, bu məsələlər Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin şərtlərinə əsasən məhkəmə qaydasında həll edilməlidir.

Tərəflər arasında bu müqavilə ilə əhatə olunmayan münasibətlər Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə əsasən tənzimlənəcəkdir.

FORS-MAJOR

Tərəflərdən hеç biri təbii fəlаkətlərin və tərəflərin irаdəsindən аsılı оlmаyаn digər vəziyyətlərin (yаnğın, zəlzələ, dаşqın və digər təbii fəlаkətlər, mühаribə, blоkаdа, dövlət оrqаnlаrı tərəfindən qаdаğа qоyulmаsı və s.) əmələ gəlməsi səbəbdən Müqаvilədən irəli gələn öhdəliklərin yеrinə yеtirilməməsinə və yа lаzımi qаydаdа yеrinə yеtirilməməsinə görə məsuliyyət dаşımır. Bir tərəf bu müqavilə üzrə öhdəliyin icrasını gecikdirən fors-major səbəbinin başlanması və bitməsi barədə digər tərəfi dərhal telefon, faks və yaxud elektron poçt ilə məlumatlandırmalıdır.

Bеlə vəziyyətlər əmələ gəldikdə Müqаvilədən irəli gələn öhdəliklərin yеrinə yеtirilməsi müddətləri bu vəziyyətlərin dаvаm еtdiyi müddətlər nəzərə аlınmаqlа uzаdılır.

Fоrs – mаjоr vəziyyətləri 30 (otuz) təqvim günündən çох dаvаm еtdikdə, tərəflərdən hər biri bu müqavilədən tam, yaxud qismən imtina edə bilər.

Fors-major halları səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən yazılı təsdiq edilməlidir.

MƏXFİLİK

Bu  müqаvilə əsаsındа əldə оlunаn hər hаnsı məlumаt məxfidir, məxfi оlduğu üçün Tərəflər оnu qаnunlа göstərilmiş hаllаr istisnа оlmаqlа (məs., öz lаzımi qаydаdа təyin оlunmuş məsləhətçisinə, аuditоrunа və yа dövlət оrqаnınа) hеç bir üçünсü şəхsə digər tərəfin yаzılı rаzılığını əvvəlсədən аlmаdаn аçıqlаmаmаlıdır.

ZƏMANƏT VƏ TƏMİNATLAR

Alıcı Təşkilatçıya zərər yetirə bilən müqavilələrdə tərəf olaraq çıxış etməməsinə və digər öhdəlikləri daşımamasına zəmanət verir.

Alıcı təqdim etdiyi elektron ünvanların və telefon nömrələrin özünə məxsus olmasını və ya onları istəfadə etməsinə və təqdim etdiyi digər şəxslərə məxsus elektron ünvanları və telefon nömrələri hazırki Müqavilənin məqsədləri üçün təqdim etməyə tam səlahiyyətlərə malik olmasına dair zəmanət verir.

Tərəflər hazırki Müqavilə üzrə verilən istənilən hüquqları qarşı tərəfin yazılı razılığı olmadan üçüncü şəxslərə verməyəcəyinə təminat verir.

Alıcı ağlabatan digər təminatları Təşkilatçı tərəfindən qəbul edildiyi təqdirdə yazılı şəkildə təklif edə bilər.

VERGİLƏR VƏ DİGƏR ÖDƏNİŞLƏR

Hazırki müqavilə üzrə hər hansı bir vergi tədbiq ediləcəyi təqdirdə Tərəflər bu Müqavilə ilə əlaqədar  aidiyyatı üzrə vergi öhdəliklərinin icra edilməməsinə görə fərdi  məsuliyyət daşıyacaqdırlar.

BİLDİRİŞLƏRİN VERİLMƏSİ

Tərəflər arasında sənədlərin istifadəsi və dövrüyyəsi/tədavülü Azərbaycan Respublikasının mülki Məcəlləsi ilə və ya Elektron imza və elektron sənəd haqqında 602-IIQ saylı, 09 mart 2004-cü il tarixli Qanununa əsasən tənzimlənərək həyata keçiriləcəkdir.

Bu Müqavilə ilə verilməsi tələb olunan bütün bildirişlər yazılı olmalıdır. Hər hansı sifarişli məktubla göndərilmiş bildiriş göndərilməsi günündən 7 (yeddi) təqvim günü ərzində çatdırılmış hesab olunur, lakin bildiriş verən Tərəfin bildirişin şəxsən, kuryer və ya faks (təsdiqli) vasitəsilə təqdim olunması istisna təşkil edir. Hər hansı bildiriş Təşkilatçının və ya İştirakçının (vəziyyətdən asılı olaraq) bu Müqavilədə göstərilmiş ünvanına, və ya digər təyin edilmiş ünvanına çatdırıldıqda lazımi qaydada çatdırılmış hesab olunur. Bildiriş şəxsən, kuryer və ya faks vasitəsilə çatdırılarkən bu barədə qəbz alınmalıdır və qəbzin tarixi bildirişin çatdırılmasının tarixinin sübutu hesab olunur.

Bildirişlər aşağıda ünvana və şəxslərin adına göndərilir:

Təşkilatçı:

AZ1006, Bakı şhəri, Yasamal rayonu, Nəriman Nərimanov pr., ev.127, m110

info@doctormap.az

Direktor

Rzazadə Ağa

DİGƏR ŞƏRTLƏR

Proqram üzrə İştirakçı ilə Alıcı arasında informasiya mübadiləsi qaydası İnternet portalda müəyyən olunur.

Tərəflərin bu və ya digər sahədə münasibətlərini tənzimləyən İnternet portalda yerləşdirilmiş müddəalar Müqavilənin ayrılmaz tərkib hissəsidir və Tərəflərin müvafiq münasibətlərini tənzimləyir.

Hazırki müqavilə eyni hüquqi qüvvəyə malik hər Tərəf üçün 1 (bir) nüsxə olmaqla 2 (iki) əsl nüsxədə azərbaycan dilində, 11 (on bir) səhifədə tərtib edilmişdir və müvafiq qaydada tikilərək, imzalanıb möhürlənmişdir.

Samaje Perine Jersey