Prof. Çingiz Rəhimov

Təhsil

1956-cı il 06 yanvar tarixində Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.
1978-ci ildə ATU-nun Stomatologiya fakültəsini bitirib.
1978-1979-cu illərdə 1 saylı Bakı şəhər Kliniki Xəstəxanasında ilk açılmış üz-çənə cərrahiyyəsi ixtisası üzrə internatura keçib.
1979-1981-ci illərdə sərbəst peşə fəaliyyətinə Naxçıvan Muxtar Respublikasında başlayıb.
1980-ci ildə Moskva şəhərində Rusiya Federasiyasının Onkoloji İnstitutunda baş və boyun şişləri şöbəsində 6 aylıq təkmilləşmə kursu keçib.
1981-ci ildə Moskva şəhərində Ümumittifaq Onkologiya Mərkəzinin məqsədli aspiranturasına daxil olub.
1984-cü ildə “Baş və boyun nahiyyəsinin dərisinin melanoması” adlı namizədlik dissertasiyasını müvəfəqiyyətlə müdafiə edib.
1985-1986-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Həkimlərinin Təkminləşdirmə İnstitutunda baş elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
1986-1992-ci illərdə Moskva Tibb Akademiyasının üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasında doktorantura keçib.
1992-ci ildə Moskva şəhərində Mərkəzi Elmi-Tədqiqat Stomatologiya İnstitutunda “Baş və boyunun yumşaq toxumalarının irinli iltihabı proseslərinin müalicəsində antioksidantların yeri və rolu” adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.

Haqqında

Prof. Çingiz Rəhimov – Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının müdiri.

1992-ci ildə vətənə qayıdaraq Azərbaycan Tibb Universitetinin cərrahi stomatologiya kafedrasında professor vəzifəsində çalışıb. Bununla yanaşı yüksək dövlət işinə cəlb olunub.

1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Apparatının Humanitar siyasət şöbəsinin müdir müavini (səhiyyə və sosial problemləri əhatə edən sahə üzrə kurator)

1993-1998-ci illərdə isə Nazirlər Kabinetiinin Səhiyyə və sosial problemlər şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

1997-2000-ci illərdə BMT-nin Azərbaycan Respublikası üzrə Milli Əlaqələndiricisi olub.

1998-ci ildə Azərbaycan Tibb Universtetinin cərrahi stomatologiya kafedrasının professoru vəzifəsinə seçilib.

1999-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən professor adı alıb.

2004-ci ildən Səhiyyə Nazirliyinin1 saylı Klinik Xəstəxanasının üz-çənə cərrahiyyə şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.

2007 və 2012-ci illərdə Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilib.

Çap olunmuş elmi işləri.

Меланома, возникающая на фоне клеточного голубого невуса. Архив патологии, 1983 год, N10, стр. 68-71

Применение полиэтиленовой губки при пластике после иссечения меланомы. Стоматология, 1984 год, N 1, стр. 60-61

Динамика содержания ЦАМФ и ЦАМФ – связывающей способности ткани при заживлении ран различного характера в эксперименте. Бюлл.эксп, биол.и медицины. 1988 год, N 6, стр. 723-726

Активность сериновых протеаз в плазме крови при заживлении асептических и инфицированных ран в эксперименте. Бюлл.эксп, биол.и медицины. 1988 год, N 7, стр. 99-101

Состояние анти- и прооксидантной системы при заживленииасептических и инфицированных ран в эксперименте. Бюлл, эксп.биол. и медицины, 1988 год, N 6стр. 686-689

Изменение содержания трансферрина, церулоплазмина, железа и меди в сыворотке крови и в грануляционной ткани при заживлении ран в эксперименте.. Патофизиология и эксп. терапия. 1988 год N 4. стр 58-61.

Оценка течения раневого процесса после оперативных вмешательств на мягких тканях лица и шеи по показателям свободно-радикального окисления крови. Стоматология, 1990 год, N 4 стр. 40-42.

Эффективность использования гелий-неонового лазера, аскорбиновой кислоты и метиленовой сини в комплексном лечении больных с флегмонами челюстно-лицевой области. Стоматология 1990 год, N 5 стр. 35-37.

Изменение активности фагоцитоза при осложненном течении раневого процесса в эксперименте. Бюлл. эксп. биол. и медицины 1991 год. N 3. стр-324-327.

Микроэлементы и содержащие их белки сыворотки крови больных в прогнозе гнойно-воспалительных осложнений при челюстно-лицевых операциях. Вопросы, мед.химии 1991 год, N 6 стр-91-93.

Оценка эффективности лечения даларгином больных с флегмонами лица и шеи по показателям свободно-радикального окисления периферической крови. Стоматология. 1991 год. N 12 стр.28-30.

Нарушение окислительного метаболизма как критерий оценки течения раневого процесса. Бюлл.эксп.биол. и медицины 1991 год 12 стр.590-593

Диагностическое значение соотношения показателей про-и антиоксидантных систем периферической крови в профилактике осложнений у больных после операции на мягких тканях лица и шеи. Стоматология 1991 год. N 1. стр45-47.

Стимуляция репаративногоостеогенезаэлектромагнитнымикалебаниями миллиметрового диапазона при травматических дефектах нижней челюсти в эксперименте. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 1991 год. N 4 стр 436-439.

Особенности соотношения содержания железа, трансферрина, церулоплазмина и малоновогодиальдегида в крови у крыс при различных типах заживления раневого процесса. Вопросы мед.химии 1992 год N 2 стр. 25-26.

Эффективность применения препаратов антиоксидантного действия в комплексном лечении флегмон челюстно-лицевой области.Стоматология. 1992 год. N3.

Новые способы диагностики гнойно- воспалительных осложнений послеоперационных ран. Российский мед.журнал 1992 год. N 5 стр.35-37

Клиника-лабораторная оценка эффективности даларгина при лечении острых гнойно- воспалительных процессов челюстно-лицевой области. Стоматология1992 год. N2.

К патогенезу септических состояний. Стоматология. 1992 год. N3.

Ранняя нагрузка при дентальной имплантации на верхней челюсти. Новое в стоматологии. 2002,N6,66.

Bilateral parotid sarcoidosis diagnosed by fine needle aspiration cytology. J.Cytopathology. Vol22., Supplement 1., October 2011. P.126

Gingval granular cell tumor of the newborn: a case report and review of literature. Turk PatolojiDerq. May 2011, 27(2):161-3

Virtual Bending of Titanium Reconstructive Plates for Mandibular Defect Bridging: Review of Three Clinical Cases. J.Craniomaxillofacial Trauma & Reconstruction 2011;4:223–234.

Prosthetic rehabilitation of the patient after extensive maxilloectomy supported by dental implants in zygoma bone: clinical report. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2011; Volume 40, Issue 10, October 2011: 1151–1152.

The application of methods of distraction osteogenesis of costachondral graft in managment of hemifacial assymetry. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2013; Volume 42, Issue 10, October 2013: 1148–1149.

The application of methods of virtual plate bending fro partial joint reconstruction: comperative study. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2013; Volume 42, Issue 10, October 2013: 1155.

Yuxarıda göstərilən məqalələrdən 18-i PubMed Beynəlxalq Elmi bazasına daxil edilib.
Ümumiyyətlə Ç.R. Rəhimov 100-ə yaxın elmi məqalənin müəllifidir. Son 5 ildə18 məqalə çap etdirilmışdir.

Əsas praktiki nailiyyətləri.

Azərbaycan səhiyyəsində ilk dəfə:

Əməliyyatönü lazer stereolitoqrafiya və virtual modelləşmə ilə rekonstruktiv-bərpa əməliyyatları.

Titan implantatlarla artroplastika əməliyyatları.
İncik sümüyündən götürülən damar ayaqciqda autotransplantatla çənə sümüyünün rekonstruksiyası.

Gicgah-çənə oynağının artrosentez və artroskopiyası.

Minimal invaziv yanaşama ilə transkonyuktival orbitanın rekonstruksiyası.

Koronar yolla alın və orbita-almacıq kompleksinin rekonstruksiyası.

Çənələrin distraksion osteogenezi.

Çənənlərdə geniş yayılmış şişlərin götürülməsindən sonra reabilitasiya məqsədi ilə diş implantlarından istifadə edilməsi.

Dünya təcrübəsində ilk dəfə:

Üz-çənə nahiyyəsində geniş yayılmış şişlərin müalicəsində əməliyyatönü virtual modelləşmə ilə planlaşdırılması əsasında incik sümüyündən götürülən damar ayaqcıqda autotransplantatla və onun üzərində naviqasion qurğu ilə dərhal yerləşdirilmiş dental implantlarla çənə sümüyünün rekonstruksiyasi və dərhal protez reabilitasiyası.

Dərs vəsaitləri:

Üz-çənə nahiyyəsinin iltihabi xəstəlikləri. “Təbib” nəşriyyatının mətbəəsi. Bakı-1997. 43 s.

Üz-çənə nahiyyəsinin travmatologiyası. “Təbib” nəşriyyatının mətbəəsi. Bakı-1997. 72 s.

Üz-çənə və boyun nahiyyəsinin infeksion iltihabi və parazitlar xəstəlikləri. Tədris-metodik vəsait, Bakı, 2003, 85 s.

Dental implantologiyada sənədləşdirilmənin aparılması. Metodik vəsait. Bakı, 2005. 20 s.

Burun sümüklərinin sınıqlarında diaqnostika və müalicə alqoritmi. Tədris vəsaiti, Bakı,2014.106 s.

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsinin müasir İT variantlı dərsliyinin (üç ölçülü modellərlə, videomateriallarla interaktiv variantı) və stomatoloqlar üçün ingilis-azərbaycan , azərbaycan –ingilis lüğətinin üzərində işlərini tamamlamaqdadır.

İxtiraları.

Способ определения послеоперационных гнойно- воспалительных осложнений.Авторское свидетельство
N 1490649, 1989 год

Способ прогнозирования послеоперационных гнойно- воспалительных осложнении. Авторское свидетельство
N 4821192, 1991 год.

Səmərələşdirici təklifləri.

Способ профилактики и лечения гнойно-воспалительных осложнений у больных с переломами костей лицевого скелета препаратами антиоксидантного илимфостимулирующего действия. Рационализаторское предложение N 316 от 26.01.96 год.

Способ профилактики и лечения гнойно-воспалительных осложнений у больных с переломами костей лицевого скелета препаратами антиоксидантного илимфостимулирующего действия. Рационализаторское предложение N 316 от 26.01.96 год

Gicgah-çənə oynağının artritlərinin kompleks müalicəsində dalargin preparatlarının tətbiqi üsulu. Səmərələşdirici təklifə vəsiqə N 331 13.10.97

Fəxri adlar və beynəlxalq elmi qurumlarda üzvülük.

Gürcüstan Hərbi-Tibb Akademiyasının (2000-ci ildən) üzvüdür.

Beynəlxalq Ağız və üz-çənə cərrahları assosiasiyasının və Beynəlxalq Ağız İmplantologiyasi Cəmiyyətinin üzvüdür.

Kəllə-Üz-Çənə ixtisası üzrə Beynlxalq Osteointeqrasiya Akademiyasının ekspertidir.

Elmi jurnalların redaksiyasında üzvülük.

Azərbaycan “Oftalmologiya Jurnalının” və “Российский журнал опухолей Головы и Шеи” redaksiyası heyyətinin üzvüdür

Beynəlxalq qrantlar.

Soros Fondlarının Beynalxalq Şəbəkəsi. Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Yardım Fondu. İstinad 180806469 30 Mart 1998

Soros Fondlarının Beynalxalq Şəbəkəsi. Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Yardım Fondu. İstinad 181636590 9 İyun 1998

Soros Fondlarının Beynalxalq Şəbəkəsi. Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Yardım Fondu. İstinad 002250GA3 7 avqust 2000

Kadr hazırlığı.

8 tibb elmlər namizədi ( fəlsəfə doktoru) hazırlayıb və rəhbərliyi altında 3 iddiaçı işi tamamlıyır, 2 doktorluq işi hazırlanır.

Elmi Şuralar.

Azərbaycan Tibb Universitetinin Böyük və Stomatoloji fakultənin Elmi Şuralarının, eləcə də Dissertassiya müdafiəsi üzrə ixtisaslaşdırılmış Şuranın üzvüdü.

Komissiyalar.

Azərbaycan Tibb Universitetinin ixtisas üzrə Problem Komissiyasının sədridir
Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət komissiyasının Rezedentura qəbulu üzrə ixtisas ekspert qrupnun rəhbəridir.

Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin həkimlərin attestasiyasının Stomatologiya ixtisası üzrə komissiyanın sədr müavinidir.

Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin Rezedentura proqramı üzrə üz-çənə ixtisası üzrə rəhbəridir
Beynəlxalq əlaqələr.

Sərbəst 2 xarici – rus, ingilis dillərindən istifadə edir.

ABŞ,Rusiya, Türkiyə, İran,Almaniya, İsrail, Beynəlxalq Osteointeqrsiya Akademiyasının tanınnmış mütəxəssislərini dəvət edərək Azərbaycanda diplomdan sonrakı təhsil üçün həkimlərə elmi-praktiki konfraslar keçirib.
Vaxtaşırı aparıcı xarici klinikalarda təcrübə mübadiləsi məqsədi iş yerində olur .

Elmi-praktiki fəaliyyətinin əsas istiqamətləri .

Üz-çənə nahiyyəsinin anadangəlmə və qazanılmış qüsur və deformasiyalarında rekonstruktiv -bərpaedici əməliyyatlar.

Gigcah-çənə oynağı xəstəliklərində kiçik invaziv diaqnostikası və cərrahi yanaşmalar.

Ağız və üz-çənə nahiyələrinin şiş xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsi.

Üz-çənə cərrahiyyəsində distraksion osteogenezin, mürəkkəb dental implantatsiyanın, naviqasion сərrahiyyənin və mikrocərrahiyyənin tədbiqi.

Hal-hazırda araşdırılan elmi istiqamətlər.

Üz-çənə nahiyyəsinin anadangəlmə və qazanılmış qüsur və deformasiyalarında tam reabilitasiya

Ağız boşluğu selikli qişasında və üz dərisində cərrahi yaraların sağalmasında sübhüceyrə və struktur səviyyəsində xüsusiliyi

Pedaqoji fəaliyyəti.

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsinin müasir İT variantlı dərslik (üç ölçülü modellərlə, videomateriallarla interaktiv variantı).

Baş və boyun cərrahları eləcədə stomatoloqlar üçün ingilis-azərbaycan , azərbaycan –ingilis elektron versiyalı lüğəti.

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi müasir prinsipləri dərsliyi.

Çingiz Rəhimovun 2014 ildə AMEA-nın müxbir üzvü adının alınması üçün aparıcı alimlərin və təşkilatların dəstəyi:

1. Azərbaycan Tibb Universiteti. Elmi Şura. Akademik Əhliman Əmiraslanov.

2. Milli Onkoloji Mərkəz. Elmi Şura. Akademik Cəmil Əliyev.

3. Eksperimental Cərrahiyyə İnstitutu. Elmi Şura. Akademik Böyük kişi Ağayev.

4. Akademik Böyük kişi Ağayev. Şəxsi məktub. Eksperimental Cərrahiyyə İnstitutunun direktoru.

5. Академик Евгений Чайнзонов (РОССИЯ) . Личное послание. Директор НИИ онкологии Сибирского Отделения Российской Академии Наук.

6. Professor Edgar Biemer (GERMANY). Private. Univ. Prof. Dr. Dr.habil., FRCS Ed. hon.
TUM emeritus of excellence.

7. Professor Ibrahim Yildırım (TURKEY). Private. Plastic, Rekostruktiv and estetik Anabilim Başkanı.

8. Чл.-корр. НАМН Владислав Маланчук (УКРАИНА). Личное послание. Президент Украинской Ассоциации Черепно-Челюстно-Лицевых Хирургов.

9. Professor NedimÖzer(TURKEY). Private. President of Oral&Maxillo-facial society Turkey.

10. Professor İraj Harirchi (Islamik Respublic of İRAN). Private. The Ministry of Health and Medical Education Deputy Director of Administration and resources.

11. Профессор Сергей Подвязников(РОССИЯ). Личное послание. Вице-президент Российского
Общества специалистов по опухолям головы и шеи, главный редактор журнала «Опухоли головы и шеи».