Dr. İsmayıl Fərzəliyev

Təhsil

1999-2004-cü illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin stomatologiya fakültəsini bitirib.
2004-2005-ci illərdə 1 saylı Bakı şəhər xəstəxanasında üz-çənə cərrahiyyə şöbəsində internatura keçmişdir.
2005-2007-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində Ağız və üz-çənə cərrahiyyə kafedrasında klinik ordinatura keçmişdir.

Haqqında

Dr. İsmayıl Fərzəliyev – Üz-çənə cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri.

Nəşr olunan elmi işləri.

1. Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения примитивных нейроэктодермальных опухолей в области головы и шеи. Konfrans materialları IV съезд онкологов и радиологов СНГ. Материалы съезда: Баку 28 сентября – 01 октября 2006 г. Баку: НЦО Минздрава Азербайджанской Республики, 2006, 400 с. 98-99. Rəhimov Ç.R., Yusubov Y.Ə.

2. Перспективы использования свободных реваскуляризированных аутотрансплантатов при возмещении приобретенных дефектов челюстно-лицевой области. Məqalə. Azərbaycan onkologiya və hematologiya jurnalı. Bakı, 2006, № 2, s.82-88. 6 Rəhimov Ç.R.

3. Сравнительная характеристика методов контроля гемодинамики свободных реваскуляризированных аутотрансплантатов. Məqalə. Azərbaycan onkologiya və hematologiya jurnalı. Bakı, 2007, № 1, s.82-88. 6 Rəhimov Ç.R.

4. Хондросаркома височно-нижнечелюстногосустава. Məqalə. Azərbaycan onkologiya və hematologiya jurnalı. Bakı, 2007, № 1, s.. Rəhimov Ç.R.

5. Невринома языка – редкая локализация. Məqalə. Azərbaycan onkologiya və hematologiya jurnalı. Bakı, 2007, № 2, s.82-88. Rəhimov Ç.R., Osmanov Ş.Ş., Babayev E.D., Musayev D.S.

6. Üz-çənə əməliyyatlarının planlaşdırılmasında yeni müasir yanaşma. Məqalə. Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri 2009, №5, s.15-19. Rəhimov Ç.R., Həsənov E.A., Qasımova L.A., Abdullayev H.Ş.

7. Применение метода виртуального планирования при хирургическом лечении анкилоза ВНЧС: клинический случай. Konfrans materialları. “Dayaq-hərəkət aparatının xəsarətləri və xəstəliklərinin müalicəsi. Travmatologiya və ortopediyada müasir texnologiyalalar. Ağırlaşmaların müalicə və profilaktikası” mövzusunda 6-ci beynəlxalq elmi-praktik konfrans Bakı 2010, с.53-59. Rəhimov Ç.R.

8. Предоперационное планирование непосредственного восстановления значительных дефектов нижней челюсти.
Konfrans materialları. Azərbaycan Tibb Universiteti 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransı.Bakı, 2010, s. 393-394 2. Rəhimov Ç.R.

9. Gingval granular cell tumor of the newborn: a case report and review of literature
Məqalə. Turk Patoloji Derq. May 2011, 27(2):161-3. Hasanov A., Musayev J., Onal B., Rahimov C.

10. Bilateral parotid sarcoidosis diagnosed by fine needle aspiration cytology. Konfrans materialları. Cytopathology. Vol 22., Supplement 1., October 2011.p.126 1 Rahimov C., Musayev J.

11. Prosthetic rehabilitation of the patient after extensive maxilloectomy supported by dental implants in zygoma. Konfrans materialları .Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2011; 40: 1151–1152 2 Rahimov C.R.

12. Virtual Bending of Titanium Reconstructive Plates for Mandibular Defect Bridging: Review of Three Clinical Cases. Məqalə. Craniomaxillofac Trauma Reconstruction, 2011;4:223–234.Rahimov C.R.

13. Применение метода виртуального биомоделирования для оптимизации хирургического лечения больных с приобретенными дефектами и деформациями костей лицевого скелета. Məqalə. // Azərbaycan Tibb Jurnalı, N2 , Bakı, 2013, s.91-96

14. Применение метода медицинского быстрого прототипирования для оптимизации хирургического лечения больных с приобретенными дефектами и деформациями костей лицевого скелета. Məqalə. // Sağlamlıq, 2013, №3, s.37-44

15. The application of methods of distraction osteogenesis of costachondral graft in managment of hemifacial assymetry. Tezis // Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2013; Volume 42, Issue 10, October 2013: 1148–1149. Rahimov C.R..

16. The application of methods of virtual plate bending fro partial joint reconstruction: comperative study. Tezis // Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2013; Volume 42, Issue 10, October 2013: 1155. Rahimov C.R.

17. Применение метода виртуального биомоделирования для оптимизации хирургического лечения больных с посттравматическими дефектами и деформациями костей лицевого скелета. Məqalə. // Sağlamlıq, 2014, №1, s.68-74 7

9. İştirak etdiyi elmi konfranslar.

1. “Dayaq – hərəkət aparatının və xəstəliklərin müalicəsi. Travmatologiya və ortopediya müasir texnologiyalar. Ağırlaşmaların müalicəsi və profilaktikası” mövzusunda 6-ci beynəlxalq konfrans. 24-26 Sentyabr 2010, Bakı, Azərbaycan

2. 6th İnternational Congresss of İranian Society of Oral and Maxillofacial surgeons. 9 June – 11 June 2010, İran, Teheran.

3. 20th International Conferense on Oral and Maxillofacial Surgery, Santoago, Chilie

4. 21st International Conferense on Oral and Maxillofacial Surgery, 21-24st October, 2013, Barcelona, Spain

10. İştirak etdiyi kurslar.

• 1st Baltic Sea Conference in Orthognatic Surgery and Ortodontics 25-27th September, 2009, Vilnius, Lithuania. – Fərzəliyev İ.M.

• CMF Principles course. 29 September – 02 October 2010, Portoroz, Slovenia.

• CMF Principles course. 16-18 Mar, 2013, Baku, Azerbaijan.