PhD. Dr. Dadaşova Gülnaz

Təhsil

1992-1998-ci illərədə Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə-profilaktika fakültəsində təhsil almışdır.

1998-1999-cu illərdə Dəmir Yol xəstəxanasında internatura keçmişdir.

Haqqında

Dr. Dadaşova Gülnaz – Kardioloq, Akademik C.Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun Ürək çatışmazlığı şöbəsinin baş elmi işçisi, ATU-nun Kliniki farmakologiya kafedrasının assistenti.

Diplom və şəhadətnamələr.

1998-ci ildə Diplom АВ-I №041956, Azərbaycan Tibb Universiteti

1999-cu ildə Şəhadətnamə №000239, Azərbaycan Tibb Universiteti, həkim-reanimatoloq.

2008-ci ildə Tibb elmləri namizədi diplomu EN №05189, Azərbaycan Respublikası Prezidenti nəzdində Ali Attestasiya Komissiyası.

İş təcrübəsi.

1999-2002-ci illərdə Dəmir Yol xəstəxanasında həkim-reanimatoloq olaraq fəaliyyət göstərmişdir.

2002-2005-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetində Kliniki farmakologiya kafedrasının aspirantı olmuşdur.

2007-ci ildən bu günə kimi Azərbaycan Tibb Universitetinin Kliniki farmakologiya kafedrasının assistenti vəzifəsində çalışır.

2007-ci ildən bu günə kimi Akademik C.Abdullayev adına Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun Ürək çatışmazlığı şöbəsində baş elmi işçi olaraq fəaliyyət göstərir.

Elmi işləri:

Дадашова Г.М. Гендерные особенности ре-моделирования миокарда левого желудочка при хронической сердечной недостаточности// Казанский медицинский журнал , 2014 ,том 95, № 3, с.362-366

Дадашова Г.М., Бахшалиев А.Б., Кахраманова С.М., Азимова М.Н. «Особенности изменения вариабельности ритма сердца у пациентов с метаболическим синдромом» //Терапевт (Москва), 2014, №8, с.23-29 .

Дадашова Г.М., Бахшалиев А.Б., Фараджова Н.З., Кулиева С.Ф.Гендерные различия в эффективности блокаторов рецепторов ангиотензина и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента у больных с артериальной гипертонией и хронической сердечной недостаточностью//Терапевт (Москва),2014,№4,c.36-42 .

Dadashova.G.M. Sex related differences in heart rate variability in patients with chronic heart failure// Кардиология Узбекистана, Научно-практический журнал, 2014, №1-2/2014 (31-32),с.183-184

Дадашова Г.М.,Бахшалиев А.Б., Азимова М.Н., “Оптимизация артериальной гипертензии у пациентов с метаболическим синдромом” // Кардиология Узбекистана, Научно-практический журнал , 2014, №1-2/2014 (31-32), с. 198-199, (cоавт.:)

Dadashova G.M., Bakhshaliyev A.B “Gender features of left ventricular myocardial remodeling and the devolepment of chronic heart failure in patients with postinfarction cardiosclerosis”// Journal of Hypertension , Volume 32, e-Supplement 1, 2014,Athens, Greece, e693.

Дадашова Г.М , Бахшалиев А.Б., Ирани.Р Гендерные и возрастные особенности вариабельности ритма сердечного ритма (cоавт.:) Сборник тезисов VII Всероссийского форума «Вопросы неотложной кардиологии 2014:от науки к практике», 26-27 ноябрь, 2014, Москва, Россия (Это публикация , а также доклад в мероприятии)

Оптимизация лечения артериальной гипертонии у больных с метаболическим синдромом (cоавт.: Бахшалиев А.Б., Азимова.М.Н. ) Сборник тезисов VII Всероссийского форума «Вопросы неотложной кардиологии 2014:от науки к практике», 26-27 ноябрь, 2014, Москва, Россия

Dadashova G.M. Хroniki ürək çatmamazlığının yayılması,yaranma səbəbləri və risk faktorlarının gender xüsusiyyetleri//Azərbaycan Кardiologiya Jurnali , Elmi –praktik jurnal, 2014 (capda)

Дадашова Г.М. Распространенность хронической сердечной недостаточности , гендерные особенности частоты выявления и факторы риска ее возникновения среди стационарных пациентов // Клиническая медицина (Москва) –на печати (статья планируется на печать в журнале «Клиническая медицина» 2015, №1)

Дадашова Г.М. Оценка гендерных особенностей факторов риска развития, возрастные и половые различие по тяжести и генезу хронической сердечной недостаточности.// Терапевтический архив (Москва) –на печати (журнал «Терапевтический архив»

Дадашова Г.М. Гендерные и возрастные особенности вариабельности сердечного ритма у практически здоровых лиц// Профилактическая медицина (Москва) – на печати (журнал «Профилактическая медицина»)

Dadashova G.M., Bakhshaliyev A.B. Usefulness of educational program in patients with heart failure// European Journal of Heart Failure, Volume 15,Supplement 1, p467-468.

Dadashova G.M. Gender differences in antihypertensive drug treatment in the Azerbaijan population: valsartan versus perindopril// Circulation,2014

Üzvlük.

Avropa Kardioloqlar Cəmiyyəti
Ateroskleroz Avropa Cəmiyyəti

Dəfələrlə beynəlxalq konfranslarda çıxış edib və qrant qalibi olmuşdur.

ESH 2005 Milan, Italy -15th European Meeting Hypertension – « Hemodynamic and metabolic effects of complex therapy üith moxonidine and hormonal replacement therapy in women with hypertension – Young Investigator Award

ESH 2006, Madrid, Spain, 16th European Meeting on Hypertension – « Effects of imidazoline receptor agonist moxonidine and femoston on the hemodynamic parameters in postmenopausal women with hypertension» Young Investigator Award

ISA 2006, Rome, XIV International Symposium on Atherosclerosis -Young Investigator Award

ISH, ESH, 2006, Fukuoka, Japan, Fukuoka, The 21th Scientific Meeting of the İnternational Society of Hypertension. « Use of moxonidine and its combination üith hormonal replacement therapy in postmenopausal women with hypertensive disease » Young Investigator Travel Award

ESA 2007, Helsinki, Finland, 76th Annual European Arterosclerosis Society – « The effect of moxonidine in comparison with Prestarium on parameters of lipid metabolism in postmenopasal women with hypertension »Young Investigator Accommodation Grant

Canadian Cardiovascular Society, 2007, Oral presentation at the congress on the topic « Efficacy of moxonidine and its combination with hormonal replacement therapy on plasma lipid profile in postmenopausal women» Travel and accommodation grant